Maandag 18 mei heeft de kerkenraad de beroepingscommissie ontvangen in het koor van de kerk. In een grote kring konden we op ruime afstand van elkaar goed bijeen zijn. Willem Kruithof bracht verslag uit van de achtereenvolgende stappen die de beroepingscommissie gezet heeft:

 • Eerst heeft de beroepingscommissie zichzelf goed voorbereid en twee cursusavonden over het beroepingswerk gevolgd;
 • Er is een advertentie geplaatst op de site van de PKN en er is bij de PKN een lijst opgevraagd met geschikte en beschikbare predikanten;
 • Hierop hebben acht kandidaten gereageerd;
 • Vervolgens is een selectie van vijf gemaakt uit de acht sollicitanten. Met deze vijf is een gesprek gevoerd, waarna er drie overbleven om mee verder te gaan;
 • Van deze drie zijn online enkele preken beluisterd;
 • Uit het totaalplaatje van deze drie kwam één kandidaat unaniem als favoriet naar voren. Hiermee is een tweede, diepgaander gesprek gevoerd, waarna de beroepingscommissie heeft besloten deze kandidaat aan de kerkenraad voor te dragen om te beroepen.

Volgens de beroepingscommissie voldoet deze predikant aan alle criteria die in de advertentie zijn genoemd.

 • Hij is ondogmatisch, ruimdenkend en staat open voor verschillende geloofsbelevingen;
 • Hij streeft verbinding tussen de mensen na;
 • Hij is pastoraal bewogen en heeft een sterk inlevingsvermogen;
 • Hij ziet de kerkelijke gemeente als heel belangrijk maar ook als onderdeel van de dorpssamenleving en hij wil daarin zeker een rol spelen;
 • Hij ziet vorming en toerusting als een belangrijk onderdeel van de kerkelijke activiteiten en als middel in de relatie tussen kerk en samenleving;
 • Hij is een open man en daardoor gemakkelijk benaderbaar voor iedereen.

Met deze voordracht zit het werk van de beroepingscommissie erop, behalve wanneer deze predikant onverhoopt het beroep niet zou aanvaarden. De beroepingscommissie heeft hierna onder grote dankzegging voor het bereiken van dit prachtige resultaat de vergadering verlaten. Alle leden kregen een mooi boeketje mee.

Vervolgens heeft de kerkenraad overtuigend besloten de voordracht over te nemen. Om er geen gras over te laten groeien, heeft de kerkenraad de voorgestelde predikant gevraagd om een dag later, op dinsdag 19 mei, naar Rheden te komen om kennis te maken. Ook deze bijeenkomst vond in een kring in het koor van de kerk plaats. Het is uiterst vreemd dat de kennismaking ‘op afstand’ moest plaatsvinden. Gelukkig deed dat geen afbreuk aan de hartelijkheid waarmee we hem in onze kring opnamen. Als eerste heeft de predikant zich aan ons voorgesteld en ons geïnformeerd over zijn vorige standplaatsen en zijn motivatie om naar Rheden te komen. Daarna stelden alle leden van de kerkenraad zich kort voor en had ieder een vraag voor de predikant. Zo ontstond er een interactief en ontspannen samenzijn dat van beide kanten als plezierig is ervaren.

Met de predikant is afgesproken dat wij op korte termijn het beroep zullen uitbrengen. Pas nadat het beroep is uitgebracht kan de predikant in zijn huidige gemeente openheid van zaken geven. Aan ons als kerkenraad en beroepingscommissie is gevraagd zijn naam daarom voorlopig geheim te houden.

Kerkordelijk is de volgende stap het ‘horen’ van de gemeente. Dit betekent dat wij op korte termijn de gemeenteleden willen informeren tijdens een aantal ‘gemeentebijeenkomsten’. Gezien de corona maatregelen kunnen we geen gemeenteavond organiseren zoals gebruikelijk. Daarom is besloten vier ‘gemeentebijeenkomsten’ te organiseren waarbij maximaal 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.

BELANGRIJK: Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38gr). Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts (vanaf 38gr) heeft en/of benauwd is.

Tijdens deze bijeenkomsten geeft de beroepingscommissie toelichting op de gevolgde procedure en er kunnen vragen gesteld worden aan de beroepingscommissie en de kerkenraad. Ook zal dan de naam van de predikant bekend gemaakt worden.

De bijeenkomsten zijn gepland op:
dinsdag 2 juni om 15.00 uur
dinsdag 2 juni om 19.30 uur
woensdag 3 juni om 15.00 uur
woensdag 3 juni om 19.30 uur

Om te weten hoe groot de belangstelling is en om de belangstellenden te kunnen verdelen over verschillende bijeenkomsten vragen wij alle leden die naar een van deze bijeenkomsten willen komen om zich hiervoor aan te melden bij de kerkenraad.

 

Meldt u zich bij voorkeur aan via het aanmeldformulier:

U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden bij de scriba via bestuur@dorpskerkrheden.nl. Indien u het Weekbericht op papier thuisbezorgd krijgt, kunt u ook het bijgevoegde antwoordformulier deponeren in de brievenbus bij Oranjeweg 230, uiterlijk op vrijdag 29 mei. Geeft u s.v.p. ook even aan op welke tijden u absoluut niet aanwezig kunt zijn, dan kunnen wij daar met de indeling rekening mee houden. U krijgt spoedig na 29 mei bericht wanneer u kunt komen.

Diegenen die vanwege hun kwetsbare gezondheid de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, willen we in de gelegenheid stellen om een van de bijeenkomsten te volgen via kerkdienstgemist.nl. U kunt dit per email of telefonisch melden bij de scriba: bestuur@dorpskerkrheden.nl of 026 4954320. Dit vraagt de nodige extra organisatie, dus wij vragen u hier alleen gebruik van te maken als u het echt niet verantwoord vindt om te komen.