Dorpskerk

Hieronder treft u in een notendop van RELIWIKI afkomstige informatie aan van de Dorpskerk.
Voor meer informatie kunt u de doorlink naar RELIWIKI gebruiken.

Klik op ORGELS als u naast informatie over het kerkgebouw ook informatie over de prachtige Meere-orgels in de Dorpskerk wilt weten.

                                           Dorpskerk

                                                  Dorpskerk, Dorpsstraat 51, 6991 HE Rheden

De naam Rheden - geschreven als Rheton - treft men voor het eerst aan in het 'diploma' van Koning Otto I van 28 augustus 960. In dit diploma is te lezen dat Otto I aan het St. Mauritiusklooster in Maagdenburg meerdere hoeven schenkt, die gelegen zijn op de Veluwe. Onder een hoeve wordt een stuk grond verstaan, groot ongeveer 32 tot 40 morgens = ongeveer 28 à 30 ha. Eén van die hoeven is gelegen in de buurschap Rheden in de gouw Hamalant in het graafschap van graaf Wichman, stichter van de abdij te Elten in 967.

Het St. Mauritiusklooster heeft zijn goederen en rechten rond het jaar 1000 opgegeven en de kerk van Rheden en de 'Hof' zijn in bezit gekomen van het Benedictijnerklooster van de St.Paulusabdij te Utrecht. De hof is ruim 300 jaar kerkelijk bezit geweest en daarna overgegaan in particuliere handen en tenslotte in september 1641 door Johan van de Poel opgedragen aan het St. Petergasthuis te Arnhem.

Alhoewel de hoeve geschonken werd aan het klooster St. Mauritius te Maagdenburg (Dld.) is niet bekend van waar de impuls is gekomen om een kapel of kerk te stichten. Van deze eerste kapel of kerk zijn geen resten gevonden, maar er is tot op heden ook niet deskundig in de vloer van het huidige kerkgebouw gegraven. Aangenomen kan worden dat zo'n kapel of kerk er niet anders zal hebben uitgezien dan het gangbare type uit die tijd.

Uit onderzoekingen elders kan worden opgemaakt dat de plattegrond van het kleine gebouw in hoofdzaak gevormd werd door twee rechthoeken met misschien tegen de oostmuur een half ronde absis. De ene rechthoek - het schip van nu - zal ongeveer 8x4 meter zijn geweest en de koorruimte ongeveer 4x3 meter. Het geheel zal vermoedelijk uit hout zijn opgetrokken, hoewel steen niet is uit te sluiten.

Men heeft tegen een reeds aanwezig ouder schip uit de XIVe eeuw de noord- en zuidbeuk gebouwd. Er ontstond toen, wat wij nu noemen het driebeukige schip (een pseudo-basiliek). In een steunbeer aan de zuidzijde, bij het afdakje van de kerkespraak, zit een steen uit het jaar 1505. Dit is de sluitsteen van de verbouwing van het schip. Uit de aangegeven kenmerken van de bouwperioden en het jaartal op de steen in de steunbeer, kunnen wij concluderen dat het huidige schip stamt uit het van begin XVIe eeuw en het koor uit de XIVe eeuw.

De toren is uit tufsteen opgetrokken en dagtekent uit het eind van de XIIe of begin XIIIe eeuw. In 1930 is de toren grondig gerestaureerd. Er zijn toen onder meer enige veranderingen in het aanzicht van de toren aangebracht, die de harmonische opbouw hebben aangevuld, maar een vroegere situatie nog wel zichtbaar laten.

-----

Tot zover een resumé. Voor meer informatie over het kerkgebouw en toren verwijzen we u graag naar de gegevens op RELIWIKI

De Dorpskerk is een monument en staat op de Monumentenlijst. Het onderhoud van het kerkgebouw (exclusief toren) komt in grote mate voor de kerkgemeenschap. Alhoewel de kerk veelal een beroep kan doen op eventuele subsidies blijven de kosten van onderhoud een grote zorg.

Ook niet kerk-leden hebben de Dorpskerk in hun hart gesloten. Om ook hen de mogelijkheid te geven de zorg rond restauratie en onderhoud te delen is de STICHTING BEHOUD RHEDENSE DORPSKERK opgericht. Voor meer informatie kunt u op de link klikken.