Beleid veilige kerk

Beleid veilige kerkgemeente

De Protestantse gemeente Rheden wil beleid vastleggen inzake veiligheid binnen de kerkelijke gemeente. Wij vinden het van belang dat iedereen binnen onze kerkgemeenschap zich veilig voelt. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen willen wij een Beleid veilige kerkgemeente vaststellen.

 

Bewustwording

De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente. Bewust zijn van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en de effecten daarvan. Machtsverschillen tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling/pastoraal medewerker en gemeentelid, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid.

Het effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart dat in eerste instantie niet als storend of wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Met dit Beleid veilige kerkgemeente willen wij:

 • Erkennen dat dit grensoverschrijdend gedrag ook in de eigen gemeente kan voorkomen.
 • Bewust zijn dat alle gemeenteleden recht hebben op een veilige kerkgemeente.
 • Vasthouden van de aandacht voor het onderwerp: op beleidsniveau regelmatig agenderen van ‘veilig jeugdwerk’ en ‘veilige gemeente’. Daarbij stellen wij ons o.a. de vragen ‘Wat doen we?’, ‘Wat gaat goed?’ en ‘Wat kan beter?’
 • Erop toezien dat in bijeenkomsten (gespreksgroepen, jeugdwerk, vieringen, e.d. ) zo nu en dan gebruikgemaakt wordt van activiteiten en werkvormen die bewustwording over veiligheid bij de gemeenteleden, van oud tot jong, vergroot.

 

Preventie

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag hanteren wij binnen onze gemeente de volgende instrumenten:

 • Benoemen van een vertrouwenspersoon die zichtbaar is voor gemeenteleden, laagdrempelig te benaderen is en functioneert als ‘ambassadeur’ voor veilige gemeente en veilig jeugdwerk.
 • Zorgvuldige selectie van vrijwilligers en hun geschiktheid periodiek vaststellen. We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan iedere vrijwilliger en beroepskracht die werkt met minderjarigen en mensen in een kwetsbare positie en voor mensen die toegang hebben tot de gelden en overige vermogensbestanddelen van de kerkgemeenschap.
 • Vrijwilligers en beroepskrachten een gedragscode laten ondertekenen (voor predikanten en kerkelijk werkers is een door de synode vastgestelde gedragscode, deze geldt al voor hen).

 

Interventie

Om er voor te zorgen dat het Beleid veilige kerkgemeente op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd hanteren we de volgende protocollen:

Routekaart voor plaatselijke vertrouwenspersonen

Meldprotocol – Model voor gemeenten bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag

 

(Na)zorg

Indien zich een situatie van machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan, worden de volgende stappen gezet om toereikende nazorg te verlenen:

 • In de kerkdienst wordt rekening gehouden met slachtoffers van machtsmisbruik of andere misstanden. Dit kan zijn in de woordkeuze in gebeden, in de preek, in de liedkeuze of op een andere manier.
 • Aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de gemeente worden nazorg en pastorale zorg gegeven.
 • Aan daders van grensoverschrijdend gedrag in de gemeente worden nazorg en pastorale zorg gegeven. Dit kan niet gegeven worden door dezelfde persoon die het slachtoffer begeleidt.

Als gemeenteleden slachtoffer of dader zijn van incest, huiselijk geweld, vormen van machtsmisbruik en bedreigende situaties in het werk (ambulancepersoneel, militairen, politie, werkenden in de zorg en hulpverlening) of elders of van criminaliteit zullen wij als gemeente ervoor zorgdragen dat ook zij zich in onze gemeente veilig voelen. Wij zorgen er voor dat zij gehoord, gezien en erkend worden.

 

Communicatie

Het Beleid veilige kerkgemeente zullen wij zodra dit door de kerkenraad is vastgesteld aan alle leden en vrijwilligers van onze gemeente bekend maken. Dit zullen wij doen op de volgende manieren:

 • publicatie op de website;
 • publicatie via Ontmoeting;
 • vermelding in het weekbericht.

Op de website en in Ontmoeting zullen de contactgegevens van de vertrouwenspersoon permanent worden vermeld.

 

Vasthouden van beleid

Wij zorgen er voor dat het Beleid veilige kerkgemeente in de toekomst voldoende aandacht krijgt binnen onze gemeente. Hiervoor spreken we het volgende af:

 • Jaarlijks maakt de vertrouwenspersoon een rapport op en biedt dit aan de kerkenraad aan. De kerkenraad bespreekt dit rapport op de eerstvolgende vergadering.
 • Het thema veilige kerk wordt jaarlijks besproken op een bijeenkomst met de pastorale medewerkers.
 • Het thema veilige kerk wordt besproken in het jaargesprek met de predikant.
 • Het thema veilige kerk wordt jaarlijks besproken met de jeugdmedewerkers.

 

Vertrouwenspersoon

De heer G. M. Bekkering is bereid gevonden de functie van vertrouwenspersoon te vervullen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0654 362 583.