Ontmoeting

Ontmoeting is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg.

In dit magazine leest u over kerkdiensten, het gemeentenieuws en de activiteiten van de komende maand. Regelmatig wordt ook verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen, vaak voorzien van foto’s. Er staan in het blad inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals een maandelijkse column en puzzel. Overleden gemeenteleden worden in een aparte rubriek herdacht. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën.

Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers. 

Redactie
De redactieleden van Ontmoeting zijn: Ria Hulsman, Ineke van Huissteden, Bert Bomer en Freek Vos.
De Redactieraad, waarvan de leden enkele vaste rubrieken verzorgen, bestaat uit Susanna Kamminga, Truus Havinga, Bep Meerburg, Jan ter Avest en Hans Hofenk.
Eindredacteur: Ineke van Huissteden.

Abonnementen
De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar.
Een digitaal abonnement (PDF) bedraagt € 12,50 per jaar.
Wilt u een abonnement op Ontmoeting of heeft u een vraag over uw abonnement? Neemt u dan contact op met Loes Kooy,
tel. 026 495 55 45.
De contactpersoon voor de bezorging is Cor Kelderman, tel. 026 495 51 70.

Kopij
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag digitaal aanleveren via het e-mailadres ontmoeting.rheden@gmail.com.

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
01 sep 2019 21 aug 2019
04 okt 2019 25 sep 2019
03 nov 2019 30 okt 2019
04 dec 2019 27 nov 2019
16 jan 2020 08 jan 2020
28 febr 2020 19 feb 2020
02 apr 2020 25 mrt 2020
30 apr 2020 22 apr 2020
03 juni 2020 27 mei 2020
01 juli 2020 24 juni 2020