College van Predikanten en Ouderlingen

Het College van predikanten en ouderlingen vergadert minimaal zes keer per jaar. Aan de orde komen, naast een inhoudelijk onderwerp en mededelingen uit de wijkteams, voornamelijk onderwerpen die aangereikt  worden door het moderamen en de wijkteams.

De taken van ouderlingen zijn onder meer:

–    de zorg voor het pastoraat binnen hun wijk;
–    het van tijd tot tijd bijeenroepen en voorzitten van het wijkteam;
–    participeren in de uitvoering van het pastorale werk in de wijk;
–    organiseren en samen met een predikant leiding geven aan de “groothuisbezoeken”;
–    diverse taken in en rondom de erediensten;
–    afvaardiging naar moderamen en classis.

Predikant

Jan Willem Overvliet  telefoon 06 55079277

Samenstelling van het College van Predikanten en Ouderlingen

Jan Willem Overvliet predikant 06 55079277
Rients Stielstra voorzitter/ouderling  026 495 49 58
WytseDoevendans ouderling 0621391786