College van Predikanten en Ouderlingen

Het College van predikanten en ouderlingen vergadert minimaal zes keer per jaar. Aan de orde komen, naast een inhoudelijk onderwerp en mededelingen uit de wijkteams, voornamelijk onderwerpen die aangereikt  worden door het moderamen en de wijkteams.

De taken van ouderlingen zijn onder meer:

–    de zorg voor het pastoraat binnen hun wijk;
–    het van tijd tot tijd bijeenroepen en voorzitten van het wijkteam;
–    participeren in de uitvoering van het pastorale werk in de wijk;
–    organiseren en samen met een predikant leiding geven aan de “groothuisbezoeken”;
–    diverse taken in en rondom de erediensten;
–    afvaardiging naar moderamen en classis.

Predikant

Deze functie is vacant.

Samenstelling van het College van Predikanten en Ouderlingen

vacature predikant
Rients Stielstra voorzitter/ouderling tel. 026 495 49 58
Els van Hout ouderling tel. 026 495 32 19
vacature ouderling