ANBI gegevens

De Protestantse gemeente te Rheden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

CONTACTGEGEVENS

Protestantse Gemeente te Rheden
Dorpsstraat 70
6991 HH Rheden
e-mailadres: bestuur@dorpskerkrheden.nl
Fiscaal nummer (RSIN): 808336800

De volgende onderdelen van de Protestantse Gemeente Rheden zijn geregistreerde ANBI instellingen:
Protestantse Gemeente te Rheden (nummer KVK 76460002)
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rheden (nummer KvK 76460592)

ALGEMENE GEGEVENS

De Protestantse gemeente te Rheden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

DOELSTELLING EN VISIE

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

VERSLAG ACTIVITEITEN

De Dorpskerkgemeenschap in Rheden heeft in het afgelopen jaar verschillende activiteiten aangeboden die mensen binden en sterken in hun gezamenlijke geloofsbeleving. Denk hierbij aan onder andere repetitieavonden voor muziek, cursussen (cultureel, theologisch en persoonlijke ontwikkeling), filmavonden, jeugdsoos, erediensten, concerten en gespreksavonden.

BELEIDSPLAN

In haar Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Rheden 2013-2022 richt de Dorpskerkgemeenschap zich qua profilering op vier strategische doelstellingen, met als uitgangspunt 2022. Er zal plaats zijn voor ieder eigen levens- en geloofsverhaal; er is ruimte voor theologie en cultuur in bijbels, sociaal-maatschappelijk en ethisch perspectief; de dorpskerkgemeenschap is uitnodigend en zoekt verbinding met andere verwante organisaties.

In haar onroerend goed beschikt de dorpskerkgemeenschap over de Dorpskerk als ‘kloppend hart’, en een nabijgelegen nevenruimte voor diverse doordeweekse activiteiten. De Dorpskerk is en blijft financieel gezond. Ze geeft ruimte aan ambities zonder te veel in te teren op reserves. Daarbij houdt ze rekening met het feit dat mensen zich niet meer voor langere tijd binden aan kerkordelijke eisen. Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Rheden is gericht op bestendigheid voor de toekomst en houdt daarbij rekening met het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

BELONINGSBELEID

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

FINANCIEEL VERSLAG

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De meest recente jaarverslagen van de beide colleges vindt u hieronder:

VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.