De unieke Dorpskerk van Rheden

De Dorpskerk is het enige rijksmonument in Rheden. Het staat bekend om haar voor Nederlandse begrippen unieke akoestiek. Maak kennis met de uniciteit van ons kerkgebouw.

De toren

De toren is uit tufsteen opgetrokken en stamt uit het eind van de XIIe of begin XIIIe eeuw. Op zichzelf is de toren een monument van grote waarde. De toren  heeft een vierzijdige, met leien gedekte houten spits, welke 8,40 meter hoog is.

Lees verder

De Kerk

Wanneer wij de aandacht nu richten op schip en koor van de kerk, dan onderscheiden We kunnen  drie ingrijpende veranderingen onderscheiden, die voor een groot gedeelte het huidige aanzien hebben bepaald.

Lees verder

De glas-in-loodramen

De presidentkerkvoogd C.M. baron Brantsen van Wielbergen, onder wiens leiding de restauratie in 1901 -1904 had plaats gevonden, was in januari 1909 overleden. In 1914, vijf jaar na zijn dood, heeft zijn weduwe de douairière mevrouw Jacqueline Sophie Brantsen van Wielbergen, geboren gravin van Limburg Stirum, het middelste van de drie glas-in-lood ramen geschonken, als herinnering aan haar echtgenoot.

Lees verder

 

Liturgisch centrum

De kerk binnenkomende door de ingang onder de toren, ziet men voor zich in het schip tussen de pilaren van het orgel, het oude koorhek. Na de overgang tot de nieuwe leer veranderde het gehele interieur. Alles wat aan het ‘oude’ herinnerde moest verdwijnen. De kerk raakte vol banken. Een echt liturgisch centrum, waar de sacramenten werden bediend, kende men niet meer. De verkondiging van het Woord werd hoofdzaak, de preekstoel centrale plaats. Met de laatste wijziging in het interieur heeft de kerk weer een centrum gekregen waar de sacramenten worden bediend, alles gegroepeerd onder de triomfboog tussen schip en koor.

Kansel

Vanuit en in het liturgisch centrum vindt de liturgie plaats, de kerkelijke vorm van geloofsbeleving. Daar wordt de Schrift geopend en uitgelegd. Daar wordt de doop bediend, als teken van verbondenheid van de gemeente met hun Heer. Daar wordt het geloof in de gestorven en verrezen Heer van de kerk beleden met brood en wijn in de Avondmaalsviering. Vandaar dat in het centrum kansel, doopvont en avondmaalstafel staan. Zoals een gezin huisregels kent, zo zijn er ook binnen de gemeente regels voor het houden van de eredienst in het ‘Huis van God’. In de liturgische vormgeving van de dienst komt tot uiting, dat de Gemeente samenkomt in de kerk om te vieren, te leren en te dienen.

De kansel in de kerk is 17e-eeuws en is dus nog ‘jong’ te noemen. De kanselbijbel is gedrukt bij J.W.Swaan en C.F.Swaan te Arnhem in 1864.

Doopvont

Het doopvont, geplaatst bij de laatste restauratie, is een zwerfsteen uit de ijstijd, gevonden in de vijver van het landgoed Rhederoord. Hier was de steen geplaatst tussen andere grote zwerfkeien, daar gegroepeerd door vroegere bewoners als de bergen rond de Thunersee in Zwitserland. Ze droegen ook namen als Matterhorn, Jungfrau, Rigi en andere.

Avondmaalstafel

De Avondmaalstafel, welke ook geplaatst is na de inwendige restauratie in de jaren 1970, is gemaakt uit één eikenboom uit de streek. De eikenboom hoort bij de oudste bossen in ons land, ook op de Veluwe: de loofbossen. De stoel is ontworpen in de vorm van het Christusmonogram: XP, de eerste twee letters van het Griekse woord voor Christus.

De orgels

Lees alles over het bijzondere Meere-hoofdorgel en de zeldzame Meere secretaire orgel.

Lees verder